Licznik odwiedzin

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj7
Wczoraj147
W ciągu tygodnia536
W ciągu miesiąca4621
Odwiedzin ogółem342888

Powered by Kubik-Rubik.de
Czwartek, 20 Czerwiec 2019
04:56:00

Odbiór budynków przez PSP

Obowiązki inwestora i organu zawiadomionego

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r.Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych ograny:

1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2. Państwowej Straży Pożarnej

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania z projektem budowlanym.

W zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu organem, który winien zająć stanowisko jest właściwy terenowo Komendant Powiatowy (Miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Po przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych, Komendant zajmuje stanowisko, w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Organ PSP ma 14 dni na zajęcie stanowiska zgodnie ze swoimi kompetencjami. Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Nie zwalnia to jednak inwestora z zapewnienia wymaganego przepisami poziomu ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie (terenie), co wynika z art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 z późn. m).

Ocena zgodoności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, jak i sama ocena poprawności projektu i jego uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nie zawsze wymagane) dokonywana jest w oparciu o powołaną wyżej ustawę o ochronie przeciwpożarowej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

Ocena poprawności projektu i jego uzgodnienia jest dokonywana w oparciu o w/w ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i akty wykonawcze do niej. Czynnosći kontrolno-rozpoznawcze przeprowadza się na wniosek użytkownika lub inwestora obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

- sprawdzenie uzyskanych odstępstw od wymagań przepisów warunków technicznych i norm,

- sprawdzenie, czy wyroby budowlane w ramach inwestycji, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, posiadają wymagane prawem aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności ,

- inwestor powinien okazać wszystkie wymagane prawem kompletne dokumenty, potwierdzające zakładane własności użytkowe,

- sprawdzenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,

- sprawdzenie, czy zastosowane systemy zabezpieczające zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową,

- inwestor powinien przedstawić protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo.

W zakresie sprawdzania tych dokumentów kontrolujący zwraca uwagę, czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właściwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie, czy próby techniczne przeprowadzono z zachowaniem wymagań zawartych w normach.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie przekazywanym do użytku obejmują, zarówno sprawdzenie praktycznego wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości przez personel zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym:

- dróg pożarowych,

- prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności i oznakowania miejsc jego lokalizacji,

- kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych,

- oznakowania dróg ewakuacyjnych,

- sprawności oświetlenia awaryjnego,

- oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Po zakończeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Ustalenia zawarte w protokole stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP odnośnie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Obiety w stosunku do których zajęcie stanowiska przez KP PSP jest obligatoryjne:

- Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II,

- Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V,

- Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2 , zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą,

- Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mające ponad 50 miejsc noclegowych,

- Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2

- Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:

      - strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2

      - występuje zagrożenie wybuchem.

Garaże wielopoziomowe,

- Obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych,

- Parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne,

- Przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych,

- Tunele o długości powyżej 100m.