Licznik odwiedzin

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj9
Wczoraj147
W ciągu tygodnia538
W ciągu miesiąca4623
Odwiedzin ogółem342890

Powered by Kubik-Rubik.de
Czwartek, 20 Czerwiec 2019
05:23:00

Zestawienie dokumentów

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW

które powinien przygotować inwestor lub wykonawca - do odbioru obiektu

przez Państwową Straż Pożarną

(zależy od przyjętych w projekcie rozwiązań techniczno-budowlanych, w tym przeciwpożarowych)

Dokumenty podstawowe:

1. pozwolenie na budowę,

2. projekt budowlany (uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - jeśli jest taki wymóg),

3. oryginał dziennika budowy z wpisem o zakończeniu prac budowlanych,

4. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

5. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (np. inwenteryzacja geodezyjna powykonawcza)

6. dokumentacja dot. urządzeń przeciwpożarowej (dobranych w sposób dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń): stałych urządz. gaśn., systemu sygnaliz. poż., instal. wodociąg. ppoż., urządz.oddym. itp. - jeśli są wymagane.

Protokoły badań, przeglądów lub konserwacji:

1. protokół dot. stanu tech. sprawności i pomiaru odporności izolacji przewodów instal. elektrycznej,

2. protokół badań oświetlenia awaryjnego - jeśli jest wymóg stosowania takiego oświetlenia,

3. protokół dot. stanu technicznej sprawności i pomiaru oporności uziemień instalacji odgromowej,

4. protokół sprawdzenia instalacji kominowej (dymowej, spalinowej i wentylacyjnej) z uwzględnieniem drożności przewodów,

5. protokół sprawdzenia stanu technicznej sprawności i szczelności instalacji gazowej,

6. protokół pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów ppoż. wewnętrznych i zewnętrznych.

7. protokoły badań innych instalacji, o ile mają wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej.

Inne dokumenty:

1. protokoły zabezpieczenia elementów konstrukcji budynków (stalowych, drewnianych itp.),

2, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia do stosowania, klasyfikacje ogniowe, itp. dot. elementów zastosowanych w budynkach, mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe (m.in. drzwi ppoż., zabezpiecz.przepustów instalacyjnych itd.),

3. ocena zagrożenia wybuchem (jeśli w pomieszczeniu mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe przekraczające wartości graniczne określone w przepisach).

Ponadto należy zapewnić:

1. wyposażenie w gaśnice (prawidłowość doboru - w zależności od rodzaju materiałów palnych w pomieszczeniach, odpowienia ilość, dostępność, oznakowania),

2. kompletne wyposażenie certyfikowanych hydrantów wewnętrznych, oznakowanie,

3. wywieszenie w miejscach widocznych (również w pobliżu telefonu) instrukcji postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych,

4. oznakowania dróg ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń ppoż. i elementów sterujących nimi, miejsc usytuowania ppoż wyłącznika prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo (w tym pomieszczeń), miejsc zbiórki do ewakuacji oraz lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych,

5. oznakowania stref zagrożenia wybuchem - jeśli jest taki wymóg.

Przystępując do eksploatacji obiektu należy:

1. opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (Dz.U. z 2006 r. nr 80 poz. 563 - § 6), zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i postanowieniami ww. instrukcji.